ประมวลผลภาพ (รับหมวกปี 2)

ประมวลผลภาพ (รับหมวกปี 2)

3. คุณสมบัติการสมัครเรียน

• 3.1. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

• 3.2. ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 cm 

• 3.3. อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์

• 3.4. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 28 %

• 3.5. เรียน สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์-คณิต

• 3.6. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว

Share this page