ณ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา การเดินทางสะดวก

ณ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา การเดินทางสะดวก

2. ค่ายืนยันสิทธิ์สอบ

🎓ค่ายืนยันสิทธิ์ 5,500
📌ค่ายืนยันสิทธิ์ สัมภาษณ์+ยื่นแฟ้มสะสมงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 5,500 บาท
📌หาได้รับการคัดเลือก เงิน 5,000 จะหัก มาเป็นค่าเทอม คณะพยาบาลศาสตร์
📌หากสอบไม่ได้เงิน 5,000 จะมาเป็นค่าเทอม คณะสาขาสำรอง โดน ไม่ต้องสอบ

📌หมายเหตุ:สามารถชำระครั้งเดียว หรือแบ่งชำระได้

‼️กรณี ผลสอบออกมาแล้วไม่ติดพยาบาล

 🔰"ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ สาขาที่ ๒ " เลือกเรียนในสาขาวิชา ดังนี้

2.1 หลักสูตรประกาศนีนบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลักสูตร 1 ปี

2.2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

▫️สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

▫️สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

▫️สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

2.3 คณะนิติศาสตร์

2.4 คณะรัฐศาสตร์

2.5 คณะบริหารศาสตร์ 

▫️สาขาวิชาการบัญชี(บัญชีบัณฑิต)

▫️สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

▫️สาขาวิชาการจัดการ

หมายเหตุ

ค่ายืนยันสิทธิ์สอบ


> สอบได้ 5,000 บาท จะเป็นค่าเทอม คณะพยาบาลศาสตร์
> สอบไมไ่ด้ จะได้เรียน คณะสาขาที่ 2 โดยไม่ต้องสอบเข้า

*หากไม่รับสิทธิ์เรียนในคณะสาขาสำรอง (สาขาที่2) ไม่คืนเงินทุกกรณี*

Share this page