คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

สภาการพยาบาลรับรอง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

>>ไม่ใช้ GAT/PAT 

>>ไม่ตัดสิทธิ์ 5 ระบบกลาง

อ.เล็ก โทร 082-146-4426

สอบถามเพิ่มเติม::FB::สุหฤท พิมพา

m.me/CNU.Chawit.pimpa

 ******************************

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.

******************************

เปิดรับสมัคร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนที่ จ.ศรีสะเกษ ที่เดียว 

::มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

******************************

1 ข้อมูลทั่วไป (แนะนำมหาวิทยาลัย)

• 1.1. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเป็น เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนที่ จ.ศรีสะเกษ (หลักสูตร 4 ปี) 

• 1.2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดสอนมาแล้ว 16 ปี จบไปแล้ว 15 รุ่น

• 1.3. คณะพยาบาล จบแล้วมีงานทำ 100% ทั้งงานภาครัฐและเอกชน

• 1.4. ฝึกงานที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ/โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ

• 1.5. ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแต่ศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของรัฐ เพราะมีสภาการพยาบาลรับรอง


Share this page