ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

▶️ เทอมละ 54,725 บาท  1 ปีเรียน 2 เทอม 4 ปี เรียน 8 เทอม

บุตรข้าราชการ: หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นๆ สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ของการเงินการคลัง(ถ้ามี)

งานรับหมวก

งานรับหมวก

Share this page