ระเบียบ กยศ.

รายละเอียด Click

https://www.studentloan.or.th/th/news/1609729911

กยศ. ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกัน

กยศ. ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป พร้อมเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สู้ภัยโควิด ลูกหนี้ดีลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01%

https://www.studentloan.or.th/th/news/1619495228

เตรียมพร้อมการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ปีการศึกษา 2564

หากไม่เคยกู้ กยศ. (ขอรหัสการกู้ กยศ.)

หากไม่เคยกู้ กยศ.
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/reg/REGBE0001.jsp

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนยืนยันการลงทะเบียน ในการใช้สิทธิ์ กู้ กยศ.

 

***เปิดในคอมพิวเตอร์เท่านั้น***

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน

https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546938081